جنگ ما، جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمی شناسد   

 و ما باید در جنگ اعتقاد هایمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را 

.در جهان به راه اندازیم