ملتی که سرگذشت تاریخی خویش را آن گونه که رخ داده است نخواند و نشناسد، همچنان در خطا خواهد زیست و خطاهای گذشته را بارها و بارها تکرار خواهد کرد.

-ما اگر گذشته های خویش را به درستی و به آنگونه که بوده است بازشناسی نکنیم!! خویشتنِ خویش را بازشناسی نتوانیم کرد و جایگاه از دست رفته ى خویش را باز نتوانیم یافت.

 آیا شما تاریخ امت خویش، یعنى امت اسلام را مطالعه کرده اید؟