217749.jpg

دیگر برایتان، شعر نخواهم گفت
از دردهای این زمانه ی...،نخواهم گفت
هرچه وعده و وعید بود تمام شد
صله های وعده داده شما ،هم ،تمام شد
اینجا،بوی همان غربت قدیمی را میدهد
انگار،روزهای من هم،مثل آنجا،تمام شد
باز هم همان دلتنگی های گذشته، تکرار میشوند
دستهای آسمانیِ به زمین دراز شده،هم،تمام شد
باشد، میروم، اگر که شعرم پسند نبود
مثل اینکه، آستان هشتم، هم، تمام شد
دریای نیل ،هم ،نبود،خواسته های من
پر کاهی بود،اما،مثل اینکه،باز هم تمام شد
قرار نبود شما، هم، آشنا پروری کنید
هر آنچه، شنیده و دیده بودیم، همین جا تمام شد
نقطه. سر خط، دوباره شروع شد
نگاه های به آسمان مانده ،هم، ....

"""دل نوشته ای از مجاهد""""